Түркістан облысының прокуроры М.Т.Алихановтың «Прокуратура туралы» Заңның 31-бабы тәртібінде үндеуі

Сәрсенбі, 12 Қаңтар 2022 00:00 Жарияланды Қоғам Оқылды 306 рет

Түркістан облысының прокуроры М.Т.Алихановтың

«Прокуратура туралы» Заңның 31-бабы тәртібінде үндеуі

 

Құрметті азаматтар!

 

Соңғы кезде әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде жекелеген тұлғалар тарапынан облыс аумағында заңсыз митингілер, шерулер және басқа науқандарға қатысуға шақырулар жиі таралуда.

Түркістан облысының прокуратурасы митингілерді ұйымдастыру және өткізу тәртібі «Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» жаңа Заңмен (бұдан әрі - Заң) реттелетінін түсіндіреді.

Бұл заң елде бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру мен өткізуді демократияландырып, жеңілдетті.

Нақты айтқанда, жиналыстар, митингілер мен пикеттерді ұйымдастыру және өткізу үшін хабарлама жасау тәртібі қарастырылған.

Оларды өткізу туралы хабарлама белгіленген күнге дейін 5 жұмыс күнінен кешіктірілмей жергілікті атқарушы органға жазбаша нысанда беріледі.

Онда бейбіт жиналыстың мақсаты мен нысаны, ұйымдастырушылар мен қоғамдық тәртіпті сақтауға жауапты адамдардың деректері көрсетіледі (Заңның 10-бабы).

Аталған хабарламаны жергілікті атқарушы орган оны тіркеген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде қарауға тиіс (Заңның 11-бабы). Осы 3 күн өткеннен кейін жауап болмаған жағдайда, ұйымдастырушы берілген хабарламаға сәйкес бейбіт жиналыс өткізуге құқылы.

Демонстрациялар мен шерулер келісу тәртібімен өткізіледі.

Ол үшін ұйымдастырушы оның өткізілетін күніне дейін 10 жұмыс күн бұрын өтініш беруге, ал жергілікті атқарушы орган ол бойынша 7 жұмыс күні ішінде жауап беруге міндетті (Заңның 12, 13-баптары).

Ұйымдастырушы өтініште қатысушылардың жүру бағытын, сондай-ақ қоғамдық тәртіпті сақтауды, медициналық көмекті ұйымдастыруды, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жәрдемдесу шараларын көрсетеді (Заңның 12-бабы).

Өтінішті қарау қорытындылары бойынша жергілікті атқарушы орган ұйымдастырушыға демонстрация немесе шеру өткізу келісілгені не оны өткізуден бас тартқаны туралы хабарлайды (Заңның 13-бабы).

Заң бойынша бейбіт жиналыстар қатаң түрде арнайы жерлерде және қалалық, аудандық мәслихаттармен белгілеген маршрут бойынша ұйымдастырылуы және өткізілуі тиіс.

Алайда ұйымдастырушылар бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу туралы жергілікті атқарушы органдарға тиісті хабарламалар мен өтініштер бермеген немесе олар бойынша келісуден бас тартылған.

Тиісінше, Заңды (3-баптың 3-тармағын) бұза отырып жүргізілетін бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және оған қатысу құқыққа қайшы болып табылады және Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 488-бабы бойынша әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады (25 тәулікке дейін қамауға алу).

Егер бұл әрекеттер азаматтардың, ұйымдардың, қоғамның немесе мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделеріне елеулі зиян келтірумен қатар жүретін болса, Қылмыстық кодекстің 400-бабы бойынша қылмыстық жауаптылық туындайды, ол айыппұл не 200 АЕК-ке дейінгі мөлшерде түзеу жұмыстары немесе 200 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту не 50 тәулікке дейінгі мерзімге қамау түріндегі жазаны көздейді.

Бұдан басқа, «Сovid-19» коронавирустық инфекциясының пандемиясына байланысты адамдар көп жиналатын іс-шараларды өткізуге салынған шектеулер әлі де қолданыста екендігін еске саламыз.

Оны сақтамағаны үшін әкімшілік (ӘҚБтК-нің 425-бабы – Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнама талаптарын бұзу – 30-дан 200 АЕК-ке дейін айыппұл)және қылмыстық (ҚК-нің 304-бабы – санитариялық қағидаларды немесе гигиеналық нормативтерді абайсызда адамдардың жаппай сырқаттануына, ауру жұқтыруына әкеп соққан бұзу – 2 мың АЕК мөлшеріндегі айыппұлдан бастап 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға дейін) жауаптылық көзделген.

Облыс прокуратурасы азаматтарды қолданыстағы заңнама нормаларын мүлтіксіз сақтауға, арандатушылыққа бой алдырмауға және заңсыз акцияларға қатысудан бас тартуға шақырады.

Құқық қорғау органдары белгіленген тәртіпке, қоғамдық қауіпсіздікке қол сұғатын кез келген құқық бұзушылықтың жолын кеседі, сондай-ақ оларға жол бермеу жөнінде заңда көзделген шараларды қолданады.

Түркістан облысының прокуратурасы

 

 

 

        

Обращение прокурора Туркестанской области Алиханова М.Т.

в порядке статьи 31 Закона «О прокуратуре»

 

Уважаемые граждане!

 

В последнее время в социальных сетях и мессенджерах со стороны отдельных лиц участились факты призывов к участию в незаконных митингах, пикетах и иных акциях на территории области.

Прокуратура Туркестанской области разъясняет, Законом Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» (далее - Закон)предусмотрен соответствующий порядок проведения таковых мероприятий.

Закон демократизировал и упростил организацию и проведение мирных собраний в стране.

В частности, для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок.

Уведомление об их проведении подается в письменной форме в местный исполнительный орган не позднее чем за 5 рабочих дней до намеченной даты.

В нем указывается цель и форма мирного собрания, данные организаторов и лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка (ст.10 Закона).

Данное уведомление подлежит рассмотрению местным исполнительным органом в течение трех рабочих дней со дня его регистрации (ст.11 Закона). В случае отсутствия ответа по истечении этих 3-х дней организатор вправе провести мирное собрание согласно поданному уведомлению.

Демонстрации и шествия проводятся по согласительному порядку.

Для этого организатор обязан подать заявление за 10 рабочих дней до дня их проведения, по которому местный исполнительный орган обязан дать ответ в течение 7 рабочих дней (ст.12, 13 Закона).

Организатор в заявлении указывает маршрут следования участников, а также меры содействия в обеспечении охраны общественного порядка, организации медицинской помощи, пожарной безопасности (ст.12 Закона).

По итогам рассмотрения заявления местный исполнительный орган сообщает организатору о согласовании проведения демонстрации или шествия либо об отказе в их проведении (ст.13 Закона).

По Закону мирные собрания должны организовываться и проводиться строго в специализированных местах и по маршруту следования, определенных городскими и районными маслихатами.

Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления и заявления об организации и проведении мирных собраний не подавались либо по ним было отказано в согласовании.

Соответственно, организация и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по ст.400 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

Кроме того, напоминаем, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, все еще действует запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей.

За несоблюдение карантинных мер предусмотрена административная (ст.425 КоАП - нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения – штраф от 30 до 200 МРП) и уголовная (ст.304 УК - нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, смерть человека – от штрафа в размере от 2 тыс. МРП до лишения свободы на срок до 5 лет) ответственность.

Прокуратура области призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению.

Прокуратура Туркестанской области