Мемлекет басшысы Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиевті қабылдады

Дүйсенбі, 15 Шілде 2019 00:00 Жарияланды Саясат Оқылды 417 рет

 

ҚазақстанПрезидентінеминистрліктіңқазіргіжұмыстары, сондай-ақ, жаңаЭкологиялықкодекстіңәзірленубарысытуралымәліметберілді. Министр геология саласын дамыту, су ресурстарын үнемдеу, ормандарды және жануарлар әлемін қорғау үшін қабылданған шаралар жөнінде есеп берді.

Мемлекетбасшысықаттытұрмыстыққалдықтарғақатыстымәселелердішешу, соныңішіндесынақалаңдарынэкологиялықжәнесанитарлықталаптарғасәйкестендіру, сондай-ақ, қаттытұрмыстыққалдықтардышығаружәнеқайтаөңдеусаласыныңинвестициялықтартымдылығынкүшейтуқажеттігінайтты.

Қасым-ЖомартТоқаевсужәнеөсімдікәлемінқорғау, браконьерлікпенжәнеормандызаңсызотауменкүресжүргізумәселелеріайрықшабақылаудаболуытиісекенінетоқталды. Сонымен қатар, халықтың экологиялық мәдениеттілігін арттыруға және қоршаған ортаны қорғау жұмыстарына еріктілерді тартуға шақырды.